• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  آستانه اشتعال پذیری و سرعت اشتعال گازهای چگونه است؟

  آستانه اشتعال پذیری (LEL) :

  مخلوط های گازهای قابل اشتعال و هوا فقط با نسبت های مشخص مشتعل می شوند. وجود هوا یا گاز سوختنی بیش از حد در این مخلوط به عدم اشتعال منجر می گردد. گستره یا محدوده ی اشتعال یا انفجار پذیری همیشه نسبت به هوا تعیین می گردد ، زیرا درصد اکسیژن موجود در هوا میزانی مشخص است. در اکسیژن خالص گستره ی این محدوده افزایش می یابد.

  اشتعال پذیری مخلوط های منفجره هوا و مواد سوختنی بر حسب نوع سوخت تغییر می کند :

  محدوده اشتعال پذیری استیلن ۲ تا ۸۲  درصد و پروپان ۱۰ تا ۲۱ درصد می باشد. اساساً با وجود ۲ درصد استیلن (۹۸ درصد هوا) تا ۸۲ درصد استیلن (۱۸ درصد هوا) در فضای یک اتاق ، یک مخلوط قابل اشتعال خواهیم داشت.

  در تئوری ، در صورت وجود ۵۰  درصد هوا و۵۰  درصد پروپان در یک اتاق و زدن کبریت ، به این دلیل که این مخلوط هوا/ سوخت در محدوده اشتعال پذیری آن نمی باشد ، این مخلوط مشتعل نخواهد شد. ولی به این دلیل که پروپان از هوا خیلی سنگین تر است ، پروپان زیر هوا قرار خواهد گرفت و در ارتفاع مشخصی در اتاق ، مخلوطی قابل اشتعال وجود خواهد داشت.

  هشدار : این اصل را آزمایش نکنید ، بلکه سعی کنید تمام خواص گازهایی را که با آنها سروکار دارید را بشناسید.

  سرعت اشتعال (UEL):

  تمام سوختها با میزان یا  سرعت اشتعال  مشخصی می سوزند. همان طوری که شعله در امتداد یک کبریت می سوزد و پیش می رود ، شعله در امتداد مخلوط هوا سوخت نیز با سرعت معینی می سوزد.

  تناسب هوا سوخت در سرعت اشتعال آن مؤثر است. در صورت جایگزینی اکسیژن خالص با هوا ، سرعت اشتعال به شدت افزایش خواهد یافت.

  سرعت جریان مخلوط اکسیژن سوخت باید طوری تنظیم شود که شعله به نازل ( سرلوله )‌نزدیک باشد. در صورتی که سرعت جریان مخلوط بیش از حد باشد، بیشتر از سرعت اشتعال  ، شعله از نازل دور می شود که  ( Blow off ) نام دارد.

  در صورتی که سرعت جریان مخلوط کم باشد ممکن است شعله وارد مشعل شود و باعث  پس زنش شعله شود. بسته به سرعت حرکت مخلوط ممکن است شعله درون مشعل نگاه داشته شود و منجر به  « پس زنش مداوم » شود. در صورتی که سرعت مخلوط از این میزان هم کمتر شود ،  برگشت شعله  رخ می دهد. به عبارت دیگر شعله یا به سمت سیلندر سوخت حرکت خواهد کرد و به منظور ادامه اشتعال ، اکسیژن مورد نیاز خود را به دنبال خواهد کشید و یا به سمت سیلندر اکسیژن حرکت خواهد کرد و سوخت را به دنبال خود خواهد کشید.