منظور از گاز خالص چیست؟

گازهای خالص به گازهایی اطلاق می شوند که در نوع خود از میزان  ناخالصی های کمتری برخوردار هستند , گازهای خالص در اکثر صنایع و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی مختلف قابل کاربرد هستند. خلوص مشخصی برای این نوع از گازها نمی توان در نظر گرفت ولی با توجه به نوع گاز از گرید %۰/۹۹ تا %۹۹۹۹۹/۹۹ تقسیم می گردند.

قیمتمیزان ناخالصی ( ppm )گرید ( خلوص )
$۱۰۰۰۰۲.۰۹۹.۰
$۵۰۰۰۲.۵۹۹.۵
$۳۰۰۰۲.۷۹۹.۷
$۱۰۰۰۳.۰۹۹.۹
$۵۰۰۳.۵۹۹.۹۵
$۱۰۰۴.۰۹۹.۹۹
$۵۰۴.۵۹۹.۹۹۵
$۱۰۵.۰۹۹.۹۹۹
$۵۵.۵۹۹.۹۹۹۵
$۳۵.۷۹۹.۹۹۹۷
$۱۶.۰۹۹.۹۹۹۹
$۰.۵۶.۵۹۹.۹۹۹۹۵
$۰.۱۷.۰۹۹.۹۹۹۹۹