• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد 9
    بستن

    گازهای خنثی

    گازهای خنثی یا  بی اثر به طور معمول در دما و فشار معمولی با مواد دیگر واکنش نمی دهند و ‌به اشتعال کمک نمی کنند. گازهای خنثی در کلاس ۲.۲ قرار می گیرد. کلاس گاز خواص فیزیکی و موارد مورد نیاز در زمان حمل و نقل آن را تعریف می کند.

    موجودات زنده توانایی زنده ماندن در این گازها را ندارند چرا که گازهای خنثی در دسته گازهای اختناق آور قرار می گیرند، زیرا در صورت نشت جایگزین هوا می شوند. بنابراین سبب کاهش اکسیژن محیط شده و باعث خفگی می شوند.

    دسته بندی خطر در حمل و نقل برای گازهای خنثی: