• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  پارس هوای البرز

  گازهای سمی

  انواع گازهای سمی اتیلن اکساید (C2H4O) سولفور دی اکسید (SO2) منو اکسید کربن (CO) نیتریک اکسید (NO) هیدروژن سولفید (H۲S) هیدروژن کلرید(HCl) منظور از گازهای…

  گازهای خورنده

  انواع گازهای خورنده سولفور دی اکسید (SO2) نیتریک اکسید (NO) هیدروژن سولفید (H2S) هیدروژن کلرید (HCl) منظور از گازها خورنده چیست؟گازهای خورنده در بین گازهای…